top of page

terms & conditions

algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Flower Art Lab. Wanneer je een bestelling plaatst bij Flower Art Lab of een overeenkomst hebt met Flower Art Lab geef je te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Flower Art Lab behoudt het recht om ten allen tijden de algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
- Flower Art Lab: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Flower Art Lab genoemd, gevestigd aan de Eendrachtstraat 54, Vlaardingen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81536119;

Algemene voorwaarden: Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Flower Art Lab

 

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Flower Art Lab en de contractspartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Contractspartij: iedere natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie Potzooieen aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Flower Art Lab een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt, tevens “contractspartij”.

Bedrijf/ondernemer: iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie Flower Art Lab een aanbieding of een prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Flower Art Lab een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt, tevens te noemen “contractspartij”.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de contractspartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de contractspartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Flower Art Lab georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat contractspartij en ondernemer fysiek gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Website: de website www.flowerartlab.nl die in het beheer is bij Flower Art Lab.

Bloemen: geldend voor alle bloemen die de klant ter preparatie aan Flower Art Lab aanbiedt.

 

Artikel 2. Algemeen
2.1 Op een overeenkomst is altijd die versie van de algemene voorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de overeenkomst.
2.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Flower Art Lab en de contractspartij zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op- en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
2.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.4 Indien de koper naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Flower Art Lab is ingestemd.
2.5 Flower Art Lab behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten en overeenkomsten op afstand door Flower Art Lab aangegaan met derden.
3.2 Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de algemene voorwaarden.
3.3 Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de contractspartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Flower Art Lab zijn in te zien en zij op verzoek van de contractspartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte algemene voorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.
3.5 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/aanbod
4.1 Alle door of namens Flower Art Lab mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven en online aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Flower Art Lab op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Alle door Flower Art Lab uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld
4.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
4.4 Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Flower Art Lab tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.5 De verkoopprijs luidt in euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele verzend- of bezorgkosten.
4.6 Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Flower Art Lab altijd worden gecorrigeerd. Indien de contractspartij evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat Flower Art Lab de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

4.7. Het staat Flower Art Lab vrij om foto's en video's te plaatsen van de door Flower Art Lab ontvangen bloemen en gemaakte items. Hier kan geen aanspraak op worden gemaakt. 

Artikel 5. Privacy en AVG

5.1 Flower Art Lab is gehouden om de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens na te leven en overeenkomstig te handelen. Bij de overeenkomst op afstand wordt tevens naar het privacy statement op de website van Flower Art Lab verwezen.

Artikel 6. Overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod en de algemene voorwaarden van Flower Art Lab. 
6.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Flower Art Lab de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingsmail zijn de gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingsmail van Flower Art Lab heeft ontvangen of indien de bevestigingsmail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Flower Art Lab

6.3 Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Flower Art Lab voor hem bindend.
6.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Flower Art Lab in rekening worden gebracht.

6.5 Flower Art Lab zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 7. Herroepingsrecht en annulering
7.1. De producten die Flower Art Lab levert zijn maatwerk. Hierdoor is op basis van de wettelijke uitzondering het herroepingsrecht niet van toepassing en heeft de klant niet het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
7.2. Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden. Indien Flower Art Lab op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt in het kader van de bestelling, dan heeft Flower Art Lab het recht deze kosten als annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen.


Artikel 8 Prijzen en prijswijziging
8.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
8.2 Indien de klant de bestelling wijzigt, dan kan dat tot extra kosten leiden.
8.3 Indien de conditie van de bloemen slechter is dan de klant aan Flower Art Lab kenbaar heeft gemaakt dan kan dat tot extra kosten leiden.
8.4 De extra kosten zoals omschreven in dit artikel worden aan de klant in rekening gebracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk van de extra kosten op de hoogte gesteld.

Artikel 9 Levering en verzendkosten
9.1 De klant kan de bloemen die geprepareerd moeten worden persoonlijk afleveren aan de Buitenhavenweg 114-116 ,Schiedam. Indien de klant kiest om de bloemen per post te verzenden is de klant te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste verpakking. Eventuele transportschade zal altijd, in overleg met de klant, gerepareerd worden. Hier kunnen extra kosten uit voortkomen.
9.2 Wanneer de preparatie gereed is, neemt Flower Art Lab contact op met de klant. De klant kan op afspraak zijn preparatie ophalen in Schiedam. Flower Art Lab kan de preparatie ook per post naar de klant sturen. Vanzelfsprekend is hierbij het risico op beschadigingen groter.
9.3 Flower Art Lab is niet verantwoordelijk voor enige schade en/of vermissing welke door de bezorgdienst toegebracht is tijdens het afleverproces.
9.4 Transportschade dient door de klant zo spoedig mogelijk via de e-mail aan Flower Art Lab gemeld te worden.
9.5 Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10 Bloemen van de klant
10.1 Flower Art Lab zal in verband met het onder zich hebben van de bloemen van de klant alle veiligheidsmaatregelen nemen die van haar in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan en verlies of diefstal van de bloemen te voorkomen.
10.2 Flower Art Lab is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van of het gestolen worden van de bloemen gedurende de periode dat Flower Art Lab de bloemen onder zich heeft, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Flower Art Lab


Artikel 11 Levertijd
11.1 Levertijden kunnen uiteen lopen van een paar week tot 5 maanden. Ten tijde van zijn order kan de klant naar de actuele levertijden informeren.
11.2 Alle door Flower Art Lab aangegeven levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
11.3 In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Flower Art Lab ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 12 Betaling
12.1 Wanneer Flower Art Lab de gehele betaling ontvangen heeft, zal de preparatie verzonden worden.
12.2 Bij verzending naar het buitenland dient er altijd vooraf betaald te worden.

 

Artikel 13 Uitblijven van betaling
13.1 De klant dient binnen 14 dagen, nadat de klant telefonisch of per email door Flower Art Lab ervan in kennis is gesteld dat zijn preparatie gereed is, de preparatie op te halen en/of te betalen. Wanneer de betaling uitblijft en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan is Flower Art Lab genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. De bijkomende incassokosten, overeenkomstig de Wet Incassokosten, en rente komen dan bovenop het openstaande bedrag.
13.2 Indien de klant de factuur niet binnen een (1) maand heeft betaald, is Flower Art Lab gerechtigd om over te gaan tot verkoop van het gemaakte product aan een andere partij.
13.3 Totdat de eventuele verkoop aan een derde partij is geslaagd, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Als het product aan een derde partij wordt verkocht, blijft de klant verantwoordelijk voor de gemaakte incassokosten.

Artikel 14 Klachten en garantie
14.1 De klant heeft de verplichting bij ontvangst van de preparatie, te controleren of de preparatie voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de klant van mening is dat de preparatie, niet voldoet, dient hij dit zo spoedig mogelijk, schriftelijk of via de e-mail en gemotiveerd aan Flower Art Lab mede te delen.
14.2 Bij Flower Art Lab ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Flower Art Lab binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 Op de preparatie geldt een garantie van 6 maanden op het kleurverloop van de epoxy.
14.4 Flower Art Lab biedt geen garantie op harsgietingen welke buiten hebben gestaan.
14.5 Klachten over de preparatie worden niet (verder) en behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:
a. het gebrek niet onverwijld na constatering van het gebrek aan Flower Art Lab is gemeld;
b. de klant reparatie- of andere werkzaamheden aan de preparatie heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren;
c. het gebrek veroorzaakt is door de klant of door een derde, zoals stoten of laten vallen.

Artikel 15 Droogproces
15.1 Flower Art Lab droogt de bloemen zo spoedig mogelijk na ontvangst en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzorging van de conservering.
15.2 Bloemen kunnen gevoelig zijn voor verkleuren tijdens het droogproces. Het kan zijn dat bloemen door het droogproces donkerder of lichter van kleur worden, of zelfs van kleur veranderen. Dit is een normaal proces waar Flower Art Lab geen invloed op uit kan oefenen. Dergelijke kleurveranderingen vallen niet onder de garantie. Mochten bloemen niet bruikbaar zijn bij ontvangst laten wij dit altijd per mail weten. 
15.3 Bloemen kunnen krimpen door het droogproces.

Artikel 16 Harsgietingen
16.1 Wanneer de klant een bloem of ander item door Flower Art Lab in hars laat gieten is dit geheel op eigen risico. De klant dient zich ervan bewust te zijn dat het gieten in hars altijd een risico met zich mee brengt en geen enkele gieting hetzelfde is. In een dergelijk geval kan Flower Art Lab niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen van de eigendommen van de klant.
16.2 Het kan voorkomen dat de gieting niet honderd procent rond of haaks is, dat de hechting van de mal zichtbaar is aan de buitenzijde van de harscilinder of dat de bloem is gaan impregneren waardoor deze plaatselijk semi-transparant kan ogen.
16.3 Ondanks het toegevoegde UV-filter versnelt de zon het verouderingsproces. Het is hierdoor van belang de preparatie ten aller tijde uit de zon te houden.
16.4 Flower Art Lab verleent geen garantie op het vormen van luchtbellen in de harsgieting.

16.5 Flower Art Lab verleent geen garantie op natuurlijke verkleuring van bloemen. Zo is het mogelijk dat witte rozen naar verloop van tijd geler kunnen worden.  
16.6 Door de meerdere harsgietingen kunnen lijnen van de diverse gietingen in de preparatie te zien zijn.
16.7 Indien Flower Art Lab definitief stopt met de productie van harsgietingen, kan de klant Flower Art Lab niet verplichten eventuele opgelopen schade aan harsgietingen te repareren.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 Flower Art Lab zal aan haar verplichtingen voldoen zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade zoals brand of inbraak, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Flower Art Lab, dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
17.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Flower Art Lab.
17.3 Flower Art Lab is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
17.4 Flower Art Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Flower Art Lab is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.5 Flower Art Lab is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.6 Flower Art Lab kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade.
17.7 Indien Flower Art Lab aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flower Art Lab beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Flower Art Lab gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Flower Art Lab beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.8 Flower Art Lab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het product scherpe randen/hoeken bevat.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Flower Art Lab is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht.
18.2 Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Flower Art Lab.
18.3 Indien Flower Art Lab weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Flower Art Lab de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

 

Artikel 19 Opschorting en ontbinding
19.1 Flower Art Lab is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Flower Art Lab ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
19.2 Flower Art Lab is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
19.3 Voorts is Flower Art Lab bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.4 Flower Art Lab is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
19.5 Indien Flower Art Lab tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Op de overeenkomst tussen Flower Art Lab en de klant is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Flower Art Lab worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio waar Flower Art Lab gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Flower Art Lab zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 21 Bewaartermijnen
21.1 Flower Art Lab hanteert een bewaartermijn van de duur van veertien dagen (twee weken) van de door de klant aangeleverde bloemen en/of persoonlijke items zoals linten en sieraden. Indien de klant niet reageert op verzoek tot contact is Flower Art Lab gemachtigd om de bovengenoemde items te vernietigen. Dit is van toepassing in de volgende situaties;
21.2 De klant heeft zijn bloemen aangeleverd, maar heeft verzaakt te communiceren over de verdere wensen.

Artikel 22 Slotbepaling
22.1 In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
22.2 Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
22.3  Indien één of meerdere van de voor omschreven bepalingen nietig worden bevonden of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Nietige of vernietigbare bepalingen blijven ook in stand in het geval deze bepalingen slechts deels nietig of vernietigbaar zijn gebleken. Nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen die wat betreft doel en inhoud zoveel mogelijk aansluiten bij de doelstellingen van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Copyright & verkoop

Beeld en tekst van de website www.flowerartlab.nl mogen alleen met toestemming van Flower Art Lab worden gebruikt, ter promotie van Flower Art Lab

Voor een private label order kun je contact opnemen via info@flowerartlab.nl

 

Ook voor inkooprijzen en wederverkoop-orders kun je contact met ons opnemen.

Producten van Flower Art Lab mogen enkel worden doorverkocht in de originele verpakking. 

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je een vraag, opmerking of klacht? Stuur een mail naar info@flowerartlab.nl

We doen er alles aan om jouw vraag, opmerking of klacht zo snel mogelijk en met in behandeling te nemen.

bottom of page